Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθες στην ιστοσελίδα centroboutique.gr, μέσω της οποίας μπορείς να ενημερώνεσαι για τα προϊόντα της και να πραγματοποιείς εξ΄ αποστάσεως τη διαδικτυακή παραγγελία σου.

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο χρήστης που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

Γενικές πληροφορίες εταιρείας (στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του Π.Δ. 131/2003):
https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/pd-131-2003.html

Η επωνυμία της εταιρείας είναι ΑΓΛΑΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ και έχει διακριτικό τίτλο CENTRO BOUTIQUE. Εδρεύει στο Βαθύ Σάμου, οδό Καπετάν Σταμάτη 33 ΤΚ 83100 και εκπροσωπείται νόμιμα με, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 136344851000 με ΑΦΜ 041477273 της ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ του άρθρου 4 παρ. 12 του Ν. 2251/1994. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο +302273025050 και το email info@centroboutique.gr.


Υπηρεσία E-shop

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως, ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Δυνατότητα έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop υφίσταται εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του Ελληνικού Δικαίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τους Χρήστες και όχι για μεταπώληση. Σε περίπτωση παραβίασης του ως άνω όρου ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς.

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-2251-1994


Υπηρεσία Newsletter

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στο newsletter της εταιρείας συμπληρώνοντας το email του στα ανάλογα πεδία. Τα newsletters αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών του newsletter πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο κάτω μέρος του κάθε newsletter που θα λαμβάνει στο email που έχει δηλώσει.


Πνευματικά Δικαιώματα

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας centroboutique.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, γραφικών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Βάση των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείς να επικοινωνήσεις με την εταιρεία μας, μπορείς να συμπληρώσεις την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή να μας στείλεις e-mail στο info@centroboutique.gr.

Εναλλακτικά, μπορείς να μας καλείς στο 2273025050 από Δευτέρα-Παρασκευή 09.30-20.00 και Σάββατο 09.30-15.00.


Διάφοροι όροι

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση για το χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία της παραγγελίας του.

Η εταιρεία, επίσης, διατηρεί το δικαίωμά της οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη να διακόψει μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή την εμπορία ορισμένων προϊόντων.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.


Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Στην παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, ενώ για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Σάμου.. Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, κάνοντας κλικ εδώ.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς. Ως καταναλωτές μπορείτε να προσφύγουν σε φορείς ΕΕΔ, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχουν με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τι αγόρασαν (με την εξαίρεση υπηρεσιών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης) και πως το αγόρασαν (ηλεκτρονικά ή μη, εγχώρια ή διασυνοριακά).